NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 28-02-2020
27-02-2020 2 - 2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
26-02-2020 3 - 4 TRƯỢT
25-02-2020 6 - 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
24-02-2020 0 - 7 TRÚNG ĐẦU: 0
23-02-2020 5 - 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-02-2020 6 - 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
21-02-2020 8 - 7 TRÚNG ĐẦU: 8
20-02-2020 0 - 4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-02-2020 8 - 7 TRƯỢT
18-02-2020 1 - 6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
17-02-2020 1 - 7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-02-2020 7 - 6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-02-2020 2 - 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
14-02-2020 5 - 5 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5