NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 26-05-2022
25-05-2022 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0
24-05-2022 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
23-05-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-05-2022 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
21-05-2022 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9
20-05-2022 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9
19-05-2022 5-7 TRƯỢT
18-05-2022 2-8 TRƯỢT
17-05-2022 3-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
16-05-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-05-2022 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-05-2022 6-6 TRƯỢT
13-05-2022 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
12-05-2022 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5