NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 15-10-2019
14-10-2019 1 - 1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
13-10-2019 4 - 8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-10-2019 0 - 9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-10-2019 6 - 9 TRÚNG ĐẦU: 6
10-10-2019 6 - 7 TRƯỢT
09-10-2019 6 - 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-10-2019 0 - 1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-10-2019 0 - 0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
06-10-2019 8 - 3 TRƯỢT
05-10-2019 3 - 4 TRƯỢT
04-10-2019 5 - 1 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1
03-10-2019 2 - 9 TRÚNG ĐẦU: 2
02-10-2019 9 - 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-10-2019 3 - 5 TRÚNG ĐUÔI: 5