NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 26-05-2022
25-05-2022 09 | 75 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 75
24-05-2022 29 | 30 TRƯỢT | TRÚNG BT: 30
23-05-2022 13 | 48 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 48
22-05-2022 57 | 99 TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG BT: 99
21-05-2022 87 | 91 TRƯỢT | TRÚNG BT: 91
20-05-2022 85 | 05 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2022 69 | 92 TRƯỢT | TRÚNG BT: 92
18-05-2022 49 | 28 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 28
17-05-2022 43 | 32 TRƯỢT | TRÚNG BT: 32X2
16-05-2022 13 | 34 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 34
15-05-2022 49 | 94 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 94X2
14-05-2022 75 | 90 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
13-05-2022 36 | 64 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 64
12-05-2022 65 | 90 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 90X3