NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 15-10-2019
14-10-2019 11 | 87 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG BT: 87
13-10-2019 48 | 81 TRÚNG ĐỀ: 48 TRÚNG BT: 81X2
12-10-2019 09 | 58 TRÚNG ĐỀ: 09 TRÚNG BT: 58
11-10-2019 68 | 87 TRÚNG ĐỀ: 68 TRÚNG BT: 87
10-10-2019 46 | 34 TRÚNG ĐỀ: 46 TRÚNG BT: 34
09-10-2019 84 | 21 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG BT: 21
08-10-2019 01 | 35 TRÚNG ĐỀ: 01 TRÚNG BT: 35
07-10-2019 00 | 65 TRÚNG ĐỀ: 00 TRÚNG BT: 65
06-10-2019 75 | 60 TRÚNG ĐỀ: 75 TRÚNG BT: 60
05-10-2019 52 | 06 TRÚNG ĐỀ: 52 TRÚNG BT: 06
04-10-2019 51 | 56 TRÚNG ĐỀ: 51 TRÚNG BT: 56
03-10-2019 27 | 75 TRÚNG ĐỀ: 27 TRÚNG BT: 75X2
02-10-2019 81 | 16 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG BT: 16
01-10-2019 15 | 86 TRÚNG ĐỀ: 15 TRÚNG BT: 86