NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 28-02-2020
27-02-2020 22 | 81 TRÚNG ĐỀ: 22 TRÚNG BT: 81
26-02-2020 46 | 14 TRÚNG ĐỀ: 46 TRÚNG BT: 14X2
25-02-2020 76 | 06 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG BT: 06
24-02-2020 08 | 41 TRÚNG BT: 41X2
23-02-2020 44 | 04 TRÚNG ĐỀ: 44 TRÚNG BT: 04
22-02-2020 47 | 32 TRÚNG ĐỀ: 47 TRÚNG BT: 32
21-02-2020 89 | 78 TRÚNG ĐỀ: 89 TRÚNG BT: 78
20-02-2020 04 | 05 TRÚNG ĐỀ: 04 TRÚNG BT: 05
19-02-2020 98 | 15 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG BT: 15
18-02-2020 16 | 42 TRÚNG ĐỀ: 16 TRÚNG BT: 42
17-02-2020 17 | 41 TRÚNG ĐỀ: 17 TRÚNG BT: 41
16-02-2020 76 | 32 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG BT: 32
15-02-2020 17 | 51 TRÚNG ĐỀ: 17 TRÚNG BT: 51
14-02-2020 55 | 44 TRÚNG ĐỀ: 55 TRÚNG BT: 44