NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 65 | 8 TRÚNG ĐỀ: 65 TRÚNG BT: 8
19-08-2019 82 | 57 TRÚNG ĐỀ: 82 TRÚNG BT: 57
18-08-2019 23 | 53 TRÚNG BT: 53
17-08-2019 56 | 24 TRƯỢT
16-08-2019 74 | 71 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 71
15-08-2019 62 | 39 TRÚNG BT: 39
14-08-2019 84 | 14 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG BT: 14
13-08-2019 81 | 43 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG BT: 43
12-08-2019 59 | 29 TRÚNG ĐỀ: 59 TRÚNG BT: 29
11-08-2019 76 | 92 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG BT: 92
10-08-2019 40 | 96 TRÚNG ĐỀ: 40 TRÚNG BT: 96
09-08-2019 17 | 61 TRƯỢT
08-08-2019 62 | 00 TRÚNG ĐỀ: 62 TRÚNG BT: 00
07-08-2019 26 | 84 TRÚNG ĐỀ: 26 TRÚNG BT: 84