NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 65 | 19 TRÚNG ĐỀ: 65 TRÚNG SIÊU LÔ: 19X2
19-08-2019 82 | 35 TRÚNG ĐỀ: 82 TRÚNG SIÊU LÔ: 35X2
18-08-2019 11 | 65 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG SIÊU LÔ: 65X3
17-08-2019 98 | 20 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG SIÊU LÔ: 20X2
16-08-2019 25 | 77 TRƯỢT
15-08-2019 74 | 55 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG SIÊU LÔ: 55X2
14-08-2019 84 | 63 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG SIÊU LÔ: 63X3
13-08-2019 81 | 22 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG SIÊU LÔ: 22X2
12-08-2019 59 | 41 TRÚNG ĐỀ: 59 TRÚNG SIÊU LÔ: 41X2
11-08-2019 76 | 72 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG SIÊU LÔ: 72X2
10-08-2019 40 | 03 TRÚNG ĐỀ: 40 TRÚNG SIÊU LÔ: 03X2
09-08-2019 02 | 44 TRÚNG ĐỀ: 02 TRÚNG SIÊU LÔ: 44X2
08-08-2019 62 | 92 TRÚNG ĐỀ: 62 TRÚNG SIÊU LÔ: 92X3
07-08-2019 36 | 75 TRƯỢT