NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 15-10-2019
14-10-2019 75 | 21 11 02 12 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 11
13-10-2019 81 | 59 48 47 49 TRÚNG SIÊU LÔ: 81X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 48
12-10-2019 24 | 09 19 08 18 TRÚNG SIÊU LÔ: 24 TRÚNG LÔ: 09
11-10-2019 95 | 68 67 78 58 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 68
10-10-2019 83 | 46 47 56 45 TRÚNG SIÊU LÔ: 83X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 46
09-10-2019 70 | 84 94 83 74 TRÚNG SIÊU LÔ: 70X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 84X2
08-10-2019 89 | 00 01 11 02 TRÚNG SIÊU LÔ: 89X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 01
07-10-2019 37 | 00 10 11 01 TRÚNG LÔ: 00
06-10-2019 56 | 75 76 84 74 TRÚNG SIÊU LÔ: 56X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 75
05-10-2019 71 | 42 52 61 43 TRÚNG SIÊU LÔ: 71X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 52X2
04-10-2019 50 | 51 41 40 42 TRÚNG SIÊU LÔ: 50X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 51
03-10-2019 75 | 37 27 28 26 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 27X2
02-10-2019 74 | 92 82 81 80 TRÚNG SIÊU LÔ: 74X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 81X3
01-10-2019 15 | 15 14 16 06 TRÚNG SIÊU LÔ: 15X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 15X2