NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 76 | 70 71 75 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75
19-08-2019 92 | 29 15 51 34 TRƯỢT | TRƯỢT
18-08-2019 65 | 11 10 21 12 TRÚNG SIÊU LÔ: 65X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 11X2
17-08-2019 20 | 98 97 99 88 TRÚNG SIÊU LÔ: 20X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 98X2
16-08-2019 93 | 74 73 84 64 TRÚNG SIÊU LÔ: 93X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 74
15-08-2019 55 | 74 64 75 84 TRÚNG SIÊU LÔ: 55X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 74
14-08-2019 63 | 84 94 85 83 TRÚNG SIÊU LÔ: 63X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 84
13-08-2019 22 | 82 81 80 91 TRÚNG SIÊU LÔ: 22X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 81
12-08-2019 41 | 59 49 58 68 TRÚNG SIÊU LÔ: 41X2 TRÚNG LÔ: 59X2
11-08-2019 72 | 76 67 86 75 TRÚNG SIÊU LÔ: 72X2 TRÚNG LÔ: 76
10-08-2019 03 | 41 40 30 50 TRÚNG SIÊU LÔ: 03X2 TRÚNG LÔ: 40
09-08-2019 44 | 01 02 03 11 TRÚNG SIÊU LÔ: 44X2 TRÚNG LÔ: 02
08-08-2019 92 | 62 63 51 61 TRÚNG SIÊU LÔ: 92X3 TRÚNG LÔ: 62
07-08-2019 28 | 26 27 16 36 TRÚNG SIÊU LÔ: 28X2 TRÚNG LÔ: 26