NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 26-05-2022
25-05-2022 209 TRƯỢT
24-05-2022 218 TRÚNG SVIP 3C: 218
23-05-2022 213 TRÚNG SVIP 3C: 213
22-05-2022 547 TRÚNG SVIP 3C: 547
21-05-2022 198 TRÚNG SVIP 3C: 198
20-05-2022 195 TRÚNG SVIP 3C: 195
19-05-2022 968 TRÚNG SVIP 3C: 968
18-05-2022 149 TRƯỢT
17-05-2022 653 TRƯỢT
16-05-2022 813 TRƯỢT
15-05-2022 749 TRƯỢT
14-05-2022 775 TRÚNG SVIP 3C: 775
13-05-2022 536 TRƯỢT
12-05-2022 165 TRƯỢT