NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 15-10-2019
14-10-2019 511 TRÚNG SVIP 3C: 511
13-10-2019 348 TRÚNG SVIP 3C: 348
12-10-2019 409 TRÚNG SVIP 3C: 409
11-10-2019 768 TRÚNG SVIP 3C: 768
10-10-2019 946 TRÚNG SVIP 3C: 946
09-10-2019 084 TRÚNG SVIP 3C: 084
08-10-2019 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
07-10-2019 200 TRÚNG SVIP 3C: 200
06-10-2019 275 TRÚNG SVIP 3C: 275
05-10-2019 752 TRÚNG SVIP 3C: 752
04-10-2019 051 TRÚNG SVIP 3C: 051
03-10-2019 227 TRÚNG SVIP 3C: 227
02-10-2019 881 TRÚNG SVIP 3C: 881
01-10-2019 515 TRÚNG SVIP 3C: 515