NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 28-02-2020
27-02-2020 422 TRÚNG SVIP 3C: 422
26-02-2020 146 TRÚNG SVIP 3C: 146
25-02-2020 965 TRƯỢT
24-02-2020 778 TRƯỢT
23-02-2020 144 TRÚNG SVIP 3C: 144
22-02-2020 647 TRÚNG SVIP 3C: 647
21-02-2020 089 TRÚNG SVIP 3C: 089
20-02-2020 204 TRÚNG SVIP 3C: 204
19-02-2020 398 TRÚNG SVIP 3C: 398
18-02-2020 616 TRÚNG SVIP 3C: 616
17-02-2020 817 TRÚNG SVIP 3C: 817
16-02-2020 979 TRƯỢT
15-02-2020 417 TRÚNG SVIP 3C: 417
14-02-2020 855 TRÚNG SVIP 3C: 855