NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 32 TRÚNG SVIP BT: 32
19-08-2019 30 TRÚNG SVIP BT: 30
18-08-2019 46 TRÚNG SVIP BT: 46
17-08-2019 55 TRƯỢT
16-08-2019 91 TRÚNG SVIP BT: 91
15-08-2019 36 TRÚNG SVIP BT: 36
14-08-2019 78 TRÚNG SVIP BT: 78
13-08-2019 90 TRÚNG SVIP BT: 90
12-08-2019 1 TRÚNG SVIP BT: 1
11-08-2019 38 TRÚNG SVIP BT: 38
10-08-2019 43 TRÚNG SVIP BT: 43
09-08-2019 83 TRÚNG SVIP BT: 83
08-08-2019 64 TRÚNG SVIP BT: 64
07-08-2019 39 TRÚNG SVIP BT: 39