NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 26-05-2022
25-05-2022 09 TRÚNG SVIP BT: 09
24-05-2022 38 TRÚNG SVIP BT: 38
23-05-2022 66 TRÚNG SVIP BT: 66
22-05-2022 59 TRÚNG SVIP BT: 59
21-05-2022 30 TRÚNG SVIP BT: 30X2
20-05-2022 38 TRÚNG SVIP BT: 38
19-05-2022 50 TRÚNG SVIP BT: 50
18-05-2022 72 TRÚNG SVIP BT: 72
17-05-2022 53 TRÚNG SVIP BT: 53
16-05-2022 10 TRÚNG SVIP BT: 10
15-05-2022 29 TRÚNG SVIP BT: 29
14-05-2022 70 TRÚNG SVIP BT: 70
13-05-2022 74 TRÚNG SVIP BT: 74
12-05-2022 78 TRÚNG SVIP BT: 78