NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 28-02-2020
27-02-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
26-02-2020 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
25-02-2020 05 TRÚNG SVIP BT: 05
24-02-2020 49 TRÚNG SVIP BT: 49
23-02-2020 77 TRÚNG SVIP BT: 77
22-02-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
21-02-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01X2
20-02-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06
19-02-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
18-02-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79
17-02-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
16-02-2020 51 TRÚNG SVIP BT: 51
15-02-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32X2
14-02-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34