NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 15-10-2019
14-10-2019 25 TRÚNG SVIP BT: 25
13-10-2019 89 TRƯỢT
12-10-2019 63 TRÚNG SVIP BT: 63
11-10-2019 31 TRÚNG SVIP BT: 31
10-10-2019 53 TRÚNG SVIP BT: 53
09-10-2019 32 TRÚNG SVIP BT: 32
08-10-2019 50 TRÚNG SVIP BT: 50
07-10-2019 24 TRÚNG SVIP BT: 24
06-10-2019 63 TRÚNG SVIP BT: 63
05-10-2019 42 TRÚNG SVIP BT: 42
04-10-2019 24 TRÚNG SVIP BT: 24
03-10-2019 07 TRÚNG SVIP BT: 07
02-10-2019 31 TRÚNG SVIP BT: 31
01-10-2019 28 TRÚNG SVIP BT: 28