NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 26-05-2022
25-05-2022 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
24-05-2022 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
23-05-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
22-05-2022 46 TRƯỢT
21-05-2022 97 TRƯỢT
20-05-2022 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
19-05-2022 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
18-05-2022 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
17-05-2022 52 TRƯỢT
16-05-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
15-05-2022 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
14-05-2022 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75
13-05-2022 46 TRƯỢT
12-05-2022 64 TRƯỢT